ભારતની પ્રથમ રાજધાની એક્સપ્રેસે 50 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા